Čtvrté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Květen

Čtvrté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo od 14:00 dne 4. května 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na program jeho jednání bylo zařazeno 18 bodů, včetně připomínek a dotazů občanů. ČSSD navrhla rozšířit program schůze o další bod, který by se věnoval chování botanické zahrady v Troji. Nicméně koalice znovu ukázala že s opozicí nehodlá jednat a tento návrh neschválila.

Prvním bodem jednání tak bylo schválení jednacího řádu zastupitelstva, který byl na minulé schůzi napaden pro jeho nezákonost opozicí. Rada městské čáti ustanovila komisi, která jednací řád přepracovala. Všem připomínkám opozice bylo vyhověno. Po přijetí jednacího řádu se přikročilo k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8. K jejich volbě nebyly připomínky a všichni přítomní kandidáti byli zvoleni. Dalším bodem byl Návrh závěrečného účtu MČ Praha 8 za rok 2010. Opoziční strany v diskusi k tomuto bodu připomínali, že sliby koalice se stále více ukazují jako plané. Není totiž problém udržet vyrovnaný rozpočet, když na jeho vyrovnání používám rozprodej stávajícího majetku. Navíc zbavení se jistého příjmu z nájemného znamená budoucí problém. Opozice narážela na systém spránvních firem, jejichž služby, které městská část proplácí, nejsou transparentně vykazovány. Nicméně návrh na to, aby se zveřejnily smlouvy se správcovskými firmami nebyl přijat. Narozdíl od předloženého návrhu Závěrečného účtu. Ten byl i přes nesouhlasný postoj ČSSD přijat. Dalším projednávaným bodem byl návrh na poskytnutí finančních darů (grantů) MČ Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2011. Tento bod nebyl konfliktní a většina zastupitelů ho samozřejmě schválila. Stejně jako bod týkající se uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 8 a Fakultní nemocnicí Bulovka. Bulovce tak byl poskytnut dar ve výši 200.000,– Kč. Schváleny byly i nekonfliktní dodatky několika Základních škol. Toto Zastupitelstvo jednalo i o prodeji dalších bytů v další vlně tzv. „privatizace“. I přes nesouhlasné stanovisko ČSSD, kterou současná koalice nepřesvědčila o jejím zvládnutí výpadků příjmů z nájemného v budoucnu, zastupitelstvo tento bod schválilo.

Na závěr schůze zastupitelstva v diskusi vystoupilo několik občanů s příspěvkem týkajícícm se chování botanické zahrady, která v donedávna veřejných prostorách postavila ploty a za průchod vybírá vstupné. Toto chování je předmětem několika demonstrací a petičních akcí. Na zastupitelstvu se této problematice věnovala minimálně hodinová diskuse (a to jí koalice na začátku nechtěla zařadit jako samostatný bod). Vthledem k tomu, že uběhlo bezmálo půl roku od přijetí programového prohlášení Rady MČ Praha 8, jednotliví zastupitelé zvolení za ČSSD vystoupili s několika dotazy týkající se plnění tohoto prohlášení. Ukázalo se totiž, že R MČ tento dokument může vnímat pouze jako list papíru, a plnění slibů v něm uvedených nemusí přikládat váhu.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124