Páté jednání ze Zastupitelstva MČ Praha 8 - Červen

Páté zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 22. Června 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na začátku jednání bylo přítomno 41 zastupitelů. Dle programu schůze Zastupitelstva se mělo projednávat 9 bodů.

Poslední 2 body, které se týkaly uzavření smlouvy o půjčce mezi Městskou částí Praha 8 a nově vzniklou společností Centum Pamovka, a.s. byly ale předkladatelem staženy. Údajně pro to, že tyto návrhy nebyly doprecizovány. Dle těchto bodů měla Městská část Praha 8 poskytnout akciové společnosti půjčku cca. 1 miliardu Kč, která měla být poskytnuta ke stavbě nové radnice. Vzhledem k tomu, že současná koalice nepřipustí (a to ani po opakované výzvě), aby v kontrolních orgánech společnosti byly zastoupeny i strany opozice, nebyla by zajištěna kontrola nad využitím těchto prostředků. Vzhledem k tomu, že se jedná o tak velkou sumu, tento krok by se koalici vysvětloval jen velice obtížně. Možná právě proto byly body staženy. Uvidíme, s jakou novinkou přijde koalice příště.

Klub ČSSD přišel s návrhem, aby na program jednání byl zařazen bod, který by se týkal odpadového hospodářství na Praze 8. Zastupitelé ČSSD chtěli, aby Zastupitelstvo projednalo otázku přestěhování sběrného dvoru a otázku aktivit firmy IPODEC. Tímto svým návrhem ale zamotali hlavu předsedovi návrhového výboru, který si vyžádal pětiminutovou přestávku na přípravu usnesení. Přitom ale Jednací řád Zastupitelstva v tomto směru hovoří zcela jasně, že se o návrhu na změnu programu jednání hlasuje. K hlasování nakonec došlo a návrh na rozšíření programu jednání Zastupitelstva nebyl schválen.

Zastupitelstvo tedy pokračovalo podle schváleného programu, kde byly staženy poslední dva body týkající se vztahů mezi MČ a firmou Centrum Palmovka, a.s. Byly schváleny rozpočtová opatření, prominutí a odpis pohledávky za zemřelým dlužníkem (tento bod ale neodsouhlasil Finanční výbor,na což ČSSD upozornila), postoupení pohledávky a finanční dary (granty) v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2011. Zastupi­telstvo schválilo dodatek ke zřizovací listině Gerontologického centra a Servisního střediska pro zprávu svěřeného majetku MČ Praha 8. Zde se jednalo pouze o technické materály, ke kterým ČSSD nemělo připomínky.

Byl schválen návrh bezúplatného převodu „žulové fontány“ v Kobylisích před obchodním centrem v Ládví. Na vznesený dotaz místostarosta Gros odpověděl, že Rada ještě nemá vyřešen přesný jasný postup jak zajistit obnovení funkčnosti fontány. Touto záležitostí se Rada začne zabývat až po provedení převodu. Tak snad brzy dojde k obnovení její funkčnosti.

Na závěr schůze vystoupili zastupitelé ČSSD s dotazy na Radu, které se týkaly především výše odměn členům orgánů akciové společnosti Centrum Palmovka, aktuální situace Paláce Svět a dalších. V tomto smyslu byla Rada důrazně upozorněna na to, že ne všechny předešlé dotazy opozice byly Radou zodpovězeny.

Konec schůze zastupitelstva patřil jako vždy připomínkám a dotazům z řad občanů. Dotazy se týkaly především stěhování sběrného dvora a aktivit firmy IPODEC (tedy otázky, která nebyla zařazena jako nový bod jednání). Schůzi byli přítomni členové občanského sdružení, které podalo návrhy usnesení zastupitelstva , které se této problematiky týkaly. I přes souhlasný postoj ČSSD ale usnesení nebyla přijata.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124