Osmé jednání ze Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Únor

Osmé zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 se konalo dne 22. února od 14:00 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo projednání 10 bodů, nicméně proto, že se projednávaly pro řadu obyvatel Karlína dlouho očekávané materiály týkající se „privatizace“ bytového fodu Prahy 8, velký sál „bílého domu“ byl zcela zaplněn.

Na úvod jednání schůze zastupitelstva starosta seznámil s podanou rezignací zástupce starosty Michala Šustra a navrhl změnu programu jednání schůze zastupitelstva spočívající v zařazení nového bodu jednání, kterým byla volby zástupce starosty a ve změně pořadu projednání zastupitelstva v bodu projednání návrhu převodu finančních prostředků Hlavnímu městu Praha jako podmínky pro udělení souhlasu s prodejem bytových domů v Karlíně a Libni.

Jedním z důležitých materiálů, kterými se zastupitelstvo zabývalo, byl návrh rozpočtu městské části na rok 2012. Materiál, který se projednával hned na začátku schůze, vyvolal celou řadu otázek, které pokládali zastupitelé hlavně z opozičních lavic. Předkladatel materiálu se na ně víceméně snažil odpovídat, nicméně opoziční zastupitele svými odpověďmi nepřesvědčil. Rozpočet se projednával bezmála dvě hodiny. Závěrečné hlasování však ukázalo že kvalita materiálu přesvědčila dostatečný počet koaličních zastupitelů a materiál byl 24 hlasy schválen. Městská část Praha 8 tak podle schváleného materiálu v roce 2012 hospodaří s příjmy ve výši 1 133 297 tis. Kč a s výdaji ve výši 1 183 297 tis. Kč.

Po dlouhé diskusi zastupitelstvo schválilo převod finančních prostředků Hlavnímu městu Praha ve výši 612 524,5 tis. Kč. To je částka, kterou si vyžádá nedodržení podmínek smlouvy s EIB, která Praze poskytla půjčku na krytí povodňových škod a která není dosud splacena.

Následovalo projednání materiálů, které se týkaly úplatného převodu nemovitostí ve vlatnictví MČ Praha 8. Výběrové řízení na tyto domy bylo zveřejněno na úřední desce úřadu a všechny zákonné lhůty byly dodrženy. Nicméně toto výběrové řízení bylo vyhlášeno v době vánočních svátků a tudíž se výsledná cena, která byla za tento majetek nabídnuta, dle názorů nekolika přítomných neodpovídá zcela ceně, která mohla být nabídnuta, kdyby výběrové řízení bylo vyhlášeno v jinou dobu. Skutečně, na několik prodávaných nemovitostí byla podána pouze jediná nabídka. Nicméně koalice tyto názory nevyslyšela a všechny úplatné převody nemovitostí schválila.

V dalším průběhu schůze zastupitelstva se projednávaly body, kvůli kterým bylo schůzi přítomno bezmála 200 obyvatel Karlína. Ty totiž nejvíc zajímaly materiály, které se týkaly „privatizace“. Kvůli nepříliš šťastnému programu jednání zastuptelstva museli být přítomní jednání od začátku schůze a poslouchat věci, které je vůbec nezajímaly. To trvalo bezmála 3 hodiny. Až po těchto třech hodinách přišlo na řadu projednávání bodu Návrh Zásad postupu prodeje bytových domů ve vlastnictví obce. Tento bod byl zastupitelstvem schválen. Následovalo projednání seznamu vybraných bytových domů navržených k prodeji. I tento materiál byl zastupitelstvem schválen.

V bodě volby zástupce starosty kandidoval pouze jeden kandidát. Tento post získal Michal Švarc (TOP 09). Který přesvědčil 27 zastupitelů.

Závěr jednání schůze zastupitelstva byl věnován dotazům zastupitelů a občanů městské části. Dotazy se týkaly Sídliště Střížkov, Petice pro rekonstrukci ulice Vánkova a Centra Palmovka.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124