Dokončení bazénu ŠUTKA?

Výběrové řízení na zhotovení celé stavby bylo dne 24.11.2009 vypsáno na celý komplex „Plaveckého areálu Šutka“. Předmětem výběrového řízení byla dostavba objektu rozestavěného plaveckého areálu včetně odstranění zásypů v suterénu, kde je umístěna technologická část pro provoz, očištění a ošetření ocelové nosné konstrukce a doplňkových částí ocelových konstrukcí., tzn. otryskání konstrukcí a obnovení ochranného nátěru, bouracích prací, které nebylo možné provést před zahájením stavby, dále to byla dostavba aquacentra včetně inženýrských sítí, areálových komunikací, areálového parkoviště, úpravy křižovatky Čimická pro příjezd do plaveckého areálu od Kobyliského náměstí,teplo­vodního kanálu, požadované stavební a technologické úpravy plynovodní přípojky včetně obnovení revizních zpráv, a to jak v rámci areálu, tak i mimo areál podle požadavků Pražských plynáren, a.s. vodovodní přípojky, která je napojena protlakem pod komunikací Čimická na hlavní vodovodní řad, terénní úpravy, dokončovací terénní úpravy (DTÚ)m tzv. čisté terénní úpravy (ČTÚ) a sadové úpravy.

Smlouva o dílo č. DIL/21/03/005­319/2010 byla uzavřena dne 13.8.2010 k pro­vedení stavby č. 9394 „Plavecký areál Šutka“ tj. na celý plavecký areál Šutka. Stavba byla předána dne 9.2.2010 dodatkem k výše uvedené smlouvě, a tím byly stavební práce zahájeny. Součástí smlouvy o dílo mimo další požadované přílohy je i příloha č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný Výkaz výměr) a příloha č. 3 – Časový harmonogram.

Dne 9.5.2011 byla stavba dodatkem ke smlouvě o dílo č. DIL/21/03/005­319/2010 převedena do útlumového režimu z důvodu nedostatku finančních prostředků.

V roce 2010 bylo profinancováno 92,2 mil. Kč a k říjnu 2011 bylo profinancováno 150 mil. Kč + 106,8 mil. Kč, které byly převedeny do pozastávek.

Projektová dokumentace byla zpracována jako společný komplex bazénu a aquacentra se společnými strojovnami a technologiemi s termínem dokončení do 11/2011.

Harmonogram výstavby předložený zhotovitelem, který je součástí smlouvy o dílo č. DIL/21/03/005­319/2010,před­pokládal s ohledem na konečný termín výstavby v 11/2011 zahájení prací na výstavbě aquacentra s odstupem 30 dní od zahájení prací na bazénu, nebyl investorem akceptován a přednostně byly prováděny práce na dostavbě vlastního bazénu.

V rámci výstavby inženýrských sítí okolo bazénu, především u jižního průčelí, bylo zjištěno po odstranění zásypů v suterénu a odkrytí dříve vybudovaných inženýrských sítí, že předpokládané založení rozestavěného objektu bazénu nebylo provedeno v souladu s původní dokumentací na řádně zhutněném násypu, ale že podloží bylo tvořeno nevhodnými nehutněnými materiály – podsyp byl proveden skládkou stavební suti. Z těchto zjištěných skutečností vyplynula nutnost technického řešení pochycení jižního průčelí bazénu a stabilizace prostoru budoucího aquacentra.

V případě, kdyby nebyla přijata technická opatření, hrozilo by statické porušení konstrukce objektu bazénu na jižním průčelí.

Technicky by připadaly v úvahu dvě možnosti řešení tohoto akutního problému, a to:

  1. Podchycení stávajícího jižního průčelí stěnou z pilířů tryskové injektáže, která by byla prokazatelnou víceprací včetně navýšení ceny za provedené práce a dodávky a po výstavbě aquacentra by se jednalo o zbytečnou konstrukci a vlastní projednávání této vícepráce by způsobilo zpoždění při dokončení díla.
  2. Provedení spodní stavby aquacentra, která by dostatečně zajistila stabilitu zhutnění podloží a možnost provedení příslušných vedení inženýrských sítí. K rozhodnutí o realizaci spodní stavby aquacentra přispělo i situování stavby na jižním cípu násypu s výškovým rozdílem cca 12–15 m oproti dále pokračujícímu pozemku a dostupností těžké stavební mechanizace pro vlastní realizaci(vrtné soupravy – 50 t, přeprava betonu – 35 t).

Nově zbudované podzemní vedení (retenční nádrže, lapoly, topné kanály, objízdné komunikace) nejsou na stavební provoz těchto těžkých mechanismů dimenzovány.

Finanční náklady spodní stavby aquacentra dosáhly výše 36 milionů Kč, tj. cca 7% ceny funkční dostavby bazénu. Nerealizovány byly alternativní vícepráce za tryskovou injektáž, vybudování nových dopravních cest, posílení ochrany stávajících podzemních sítí při výstavbě spodní strany aquacentra ve výši 10–12 milionů Kč (tato varianta nebyla po zvážení těchto technických a finančních argumentů projektována).

Pokud Rada HMP rozhodne o výstavbě aquacentra, bude na její dokončení již používána lehčí mechanizace a těžiště zůstane v montážních a dokončovacích pracích.

Vzhledem k současnému stavu rozestavěnosti doporučuje OMI MHMP dokončení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124