Prosecká radiála

Tato dopravní stavba se týká mnoha obyvatel nejen Prahy 8. Její zprovoznění přinese zlepšení dopravy v naší městské části. Pojďme si nyní stavbu rekapitulovat, připomeňme si důvody vedoucí k její realizaci a nalezněme odpověď na otázku, jak to vypadá s termínem dokončení této stavby.

Radiála začíná na MÚK Pelc-Tyrolka u mostu Barikádníků. Městskou zástavbou vede jako ulice V Holešovičkách až k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Zenkova. Odtud pokračuje jako ulice Liberecká stoupáním mezi Kobylisy a Střížkovem k mimoúrovňové křižovatce s ulicí Střeličná. Následuje mimoúrovňová křižovatka s Průmyslovým polookruhem. Odtud pokračuje jako Cínovecká ulice východně od Ďáblic k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/243 v prostoru mezi Ďáblicemi a Březiněvsí, kde je v budoucnu plánované napojení Pražského okruhu R1. Končí na mimoúrovňové křižovatce Zdiby, kde plynule přechází v dálnici D8.

A jaké jsou důvody vedoucí k tomu, že se stavba tak velkého rozsahu začala realizovat?

Uvedením posledního úseku průmyslového polokruhu mezi ulicemi Mladoboleslavskou a Proseckou radiálou (výpad na dálnici D8 – ul. Kbelská) do provozu byla k dispozici další vysoce kapacitní čtyřpruhová směrově dělená komunikace. Průmyslový polookruh však úrovňově křížil ulici Veselskou (světelně řízená křižovatka), která je provedena v nedělené čtyřpruhové úpravě. Stavba MUK PPO Liberecká řeší přebudování úrovňového křížení na mimoúrovňovou útvarovou křižovatku s direktivními rampami a výstavbu nutných souvisejících inženýrských sítí.

V současné době a v dlouhodobém výhledu průmyslový polokruh přebírá též funkci zatím nerealizované severovýchodní části Silničního okruhu kolem Prahy. To znamená, že zde dlouhodobě budou projíždět velké dopravní zátěže včetně tranzitní dálkové dopravy. Z tohoto pohledu úrovňové křížení s ulicí Veselskou je značnou překážkou plynulosti a bezpečnosti dopravy. Dopravní situaci dále zhoršuje okolnost, že v daném prostoru již byla realizována a připravuje se výstavba dalších ekonomických aktivit.

V současné době jsou realizovány důležité přeložky inženýrských sítí, kanalizační řady a pláně zemních těles. Do předčasného užívání pro veřejnou dopravu byly uvedeny mosty na ulici Liberecké a nově realizovaná rampa (směr od centra do Hloubětína). Dále se dokončuje most přes ulici Kbelskou a připravuje se dokončení několika nových komunikačních ramp sloužících pro převedení dopravy. Tím se uvolní stavební prostor pro dokončení mostu přes ulici Kbelskou a dalších navazujících činností.

Předpokládaný termín dokončení stavby je v květnu roku 2012 a zprovoznění následuje měsíc poté, tedy v červnu roku 2012.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124