Deváté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Květen

Poslední zastupitelstvo se konalo ve středu dne 9. května ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Starosta Jiří Janků na začátku jednání pro přivítání přítomných informoval zastupitele o skutečnosti, že Ing. Michal Šustr (TOP 09) složil mandát zastupitele. Jeho náhradníkem je Michal Houdek, který byl pozván na jednání zastupitelstva. Michal Houdek složil slib zastupitele do rukou starosty.

Zdeněk Ševčík připomněl všem zastupitelům významnost data 9.5. a navrhl uctít minutou ticha oběti II. Světové války. Návrh si osvojil starost Janků a všichni zastupitelé památku minutou ticha oběti války uctili.

Starosta Janků taktéž informoval o skutečnosti, že Matěj Fichtner rezignoval na post člena rady, a navrhl tedy změnu programu jednání zastupitelstva spočívající v rozšíření programu o bod volba člena rady. Tento změna byla zastupitelstvem schválena.

Roman Petrus navrhl zařazení bodu jednání zastupitelstva, kde by se projednala problematika bytového družstva Vánkova. I přes to, že zastupitelstvu byli přítomni i zástupci občanů, které tato problematika zajímala, koalice tuto změnu programu neschválila, a donutila tak občany vystoupit se svými příspěvky a dotazy na toto téma až v samém závěru zastupitelstva.

Návrh závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2011. Materiál uvedl jeho předkladatel, zástupce starosty Michal Švarc. ČSSD se při hlasování o tomto materiálu zdržela hlasování, nicméně koalice sehnala dostatečný počet zastupitelů, aby byl zastupitelstvem materiál schválen.

Dalším bodem jednání byl návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů, uzavřené mezi Městskou částí Praha 8 a Českou spořitelnou, a.s. Tento materiál uvedl předkladatel, zástupce starosty Michal Švarc. Jednalo se pouze o změny podpisových vzorů a byl zastupitelstvem schválen.

Dalším projednávaným bodem byl návrh změny oprávněné osoby k disponování s prostředky na běžném účtu u Komerční banky a.s., zřízeném na zhodnocování volných finančních zdrojů. Materiál uvedl předkladatel, zástupce starosty Michal Švarc. I zde se jednalo pouze o technický materiál, který vznikl kvůli odstoupení Michala Šustra. I tento materiál by zastupitelstvem bez problémů schválen.

V dalším bodě se jednalo o návrhu poskytnutí finančních darů (grantů) MČ Praha 8 v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže na rok 2012. Materiál uvedla radní Adamová a zastupitelstvo tento materiál schválilo.

Následoval bod Volba radního, vzhledem k tomu, že dosavadní radní Matěj Fichtner na tuto funkci rezignoval. Politické kluby byly vyzvány, aby své případné kandidáty nahlásili předsedovi návrhového výboru. Top 09 nominovala Tomáše Slabihoudka, ČSSD nominovala Romana Petruse. Oba dva s kandidaturou souhlasili. Započaly tedy tajné volby. V prvním kole volby žádný z kandidátů nezískal dostačující počet hlasů potřebný ke zvolení. Roman Petrus získal 20 hlasů, Tomáš Slabihoudek 22 hlasů. Po diskusi se přistoupilo ke druhému kole volby. V tom získal Roman Petrus 19 hlasů, Tomáš Slabihoudek 24. Tím byl Tomáš Slabihoudek zvolen radním MČ Praha 8.

Posledním bodem jednání zastupitelstva byly dotazy, návrhy a připomínky občanů. Ty se týkaly projektu AFI Karlín, dopravní situace a systému parkování v Pernerově ulici a dále rekonstrukce ulice Vánkova.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124