Šesté jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 - Září

Šesté zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 se konalo dne 21. září 2011 ve velkém sále „bílého domu“ v Libni. Na začátku jednání bylo přítomno 42 zastupitelů z celkového počtu 45, Zastupitelstvo tedy bylo schopné se usnášet.

Na program jednání schůze Zastupitelstva bylo zařazeno projednání 15 bodů. V úvodu jednání zastupitelé uctili minutou ticha památku bývalého zastupitele MČ Praha 8.

Při svém jednání zastupitelstvo schválilo Zprávu o vyúčtování výsledků hospodaření MČ Praha 8 za 1. pololetí 2011 a rozpočtová opatření, která předložil zástupce starosty Ing. Šustr (TOP 09). V rámci projednávání bodu, ve kterém Rada MČ navrhovala zřízení běžného účtu u Komerční banky, na kterém by zhodnocovala volné finanční prostředky, se rozproudila velmi zajímavá diskuse, v rámci které především opoziční zastupitelé dotazovali Radu MČ. Ing. Šustr, který materiál předkládal, ani na všechny otázky opozice nebyl schopen na místě odpovědět. Nicméně i na vzdor této skutečnosti vládnoucí radniční koalice svůj návrh prohlasovala.

Zastupitelstvo schválilo návrh na poskytnutí finančních darů (grantů) MČ Praha 8 v sociální oblasti na rok 2011 z účelové dotace Hlavního města Prahy v rámci programu „Podpora městských částí v sociální oblasti“.

V dalším průběhu schůze Zastupitelstvo schválilo odpis nedobytné pohledávky za společností DUHOVÁ HORA, s.r.o. Důvodem pro odpis pohledávky bylo to, že pohledávku není možné na nikom vymáhat, jelikož společnost zanikla.

Před projednáváním dalších bodů si klub ODS vyžádal 15timinutovou pauzu. Dalšími projednávanými body byl Návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí závazků mezi MČ Praha 8 a společností Centrum Palmovka. S tím souvisely projednávané Návrhy na uzavření Smlouvy o půjčce a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení předkupního práva mezi MČ Praha 8 a firmou Centrum Palmovka, a.s. Tyto dva body byly na programu zastupitelstva již podruhé. Jejich první projednávání ale bylo na návrh předkladatele ale staženo. Diskuse k těmto materiálům byla opravdu dlouhá a podrobná. Opoziční zastupitelé namítali další netransparentnost ve vztazích s firmou Centrum Palmovka, a.s., která je ještě umocněna tím, že v kontrolních orgánech tohoto subjektu nemá opozice své zástupce. Přítomní diváci jednání za zády zastupitelů vyvěsili plakát s nápisem: „STAVEBNÍ DOBRODRUŽSTVÍ RADNICE ZA VŠECHNY PRACHY. (RYCHLEJŠÍ NEŽ SI MYSLÍTE). Mělo se jednat pravděpodobně o narážku na jedno z předvolebních hesel TOP 09, která byla před volbami tvrdým odpůrcem výstavby nové radnice, ale nyní výstavbu se stejnou urputností hájí. Ale vládnoucí radniční koalice i přes tento plakát, i přes to, že Ing. Šustr nebyl schopen na místě odpovědět všechny dotazy opozice, materiál schválila.

Dalšími projednávanými body byly Návrh vydání dodatku ke zřizovací listině Servisního střediska a Návrhy na majetkové převody pozemků . Tyto body byly zastupitelstvem schváleny bez větší diskuse.

Závěr schůze patřil připomínkám a dotazům občanů, kteří jednání zastupitelstva byli přítomni. Ve srovnání s jinými schůzemi zastupitelstva jich bylo nebývale mnoho. Ukázalo se totiž, JUDr. Musílek (VP8) byl u iniciování rozšíření mylné informace o tom, že na této schůzi zastupitelstva se bude projednávat privatizace bytů v Karlíně. To samozřejmě pravda nebyla a JUDr. Musílek se za rozšíření této informace omluvil. Nicméně občané, kteří na konec schůze zastupitelstva vydrželi i přes to, že jednotliví zástupci Rady MČ v průběhu jednání zastupitelstva uváděli na pravou míru otázku privatizaci bytů v Karlíně, své dotazy směřovali právě do této oblasti.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124