Desáté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Červen

Červnové zastupitelstvo se konalo dne 20.6.2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 9 bodů, takže se dalo doufat, že poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva se neprotáhne do nočních hodin.

Na začátku jednání byl přijat návrh úpravy Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2012. Dalším bodem bylo projedání návrhu prominutí a odpisu nedobytné pohledávky ve výši 401 565,60 Kč s příslušenstvím za společností COM-TIP s. r. o. Společnost je v likvidaci a bez majetku. Dalším projednávaným bodem byl návrh prominutí a odpisu nedobytné pohledávky ve výši 1 323 953,– Kč s příslušenstvím za společností SAFE GUARD-CZ, s. r. o. v likvidaci, bývalým nájemcem nebytových prostorů č. 100, 103, 108 a 109 v objektu čp. 472 na k. ú. Bohnice a na adrese Radomská 7. Další návrhy na prominutí a odpis pohledávky de týkaly buď zemřelých nájemníků, nebo již původní dlužné částky byly uhrazeny a jednalo se pouze o poplatky z prodlení. Všechny Zastupitelstvo MČ Praha 8 přijalo.

Červnové Zastupitelstvo jednalo i o návrhu poskytnutí finančních darů (grantů) Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2012. Tento předložený návrh byl přijat. Zastupitelstvo schválilo i návrh vydání Dodatku č. 2 ke „Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 8, Na Korábě 2“. Zde se jednalo o úpravu, která jí povoluje připravovat ve své jídelně jídla i pro další subjekty.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124