Jedenácté jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - Září

První poprázdninové zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 5. září 2012 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 19 bodů, takže se dalo tušit, že jednání nebude z nejkratších. Po schválení pořadu jednání, kdy se na jeho novém znění objevil bod „Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí“, se počet projednávaných bodů zvýšil dokonce na 20.

Na začátku jednání proběhla volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8. Z původně avizovaných občanů se jich na jednání Zastupitelstva osobně dostavilo pouze 10, kteří po svém představení byli Zastupitelstvem zvoleni.

Další bod jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 pocházel z popudu ČSSD. Jednalo se o požadavek analýzy dopadů některých zrušených pravidelných linek MHD v Praze a o analýzu dopadů zóny 30 Km na obyvatele Karlína. Materiál uvedl Milan Hejkrlík a byl doplněn Romanem Petrusem. Nad tímto bodem se rozproudila opravdu široká diskuse, které se účastnili jak jednotliví zastupitelé, tak i zástupci Rady MČ. Se svým příspěvkem vystoupil i zástupce společnosti Ropid. Tato diskuse se protáhla na 2 hodiny. I když se jednalo původně o návrh ČSSD (tedy opozice), byl Zastupitelstvem schválen (36–0–1). Stalo se tak poprvé v tomto volebním období. Zastupitelstvo tak schválilo, že Rada MČ má zařídit vypracování dvou analýz. Jedné ve spolupráci se společností Ropid, která by měla analyzovat změny MHD v Praze a druhé, která by měla analyzovat změny, které vznikly v Karlíně po snížení rychlosti jízdy automobilů na 30 km v hodině. Součástí usnesení pak bylo i usnesení o tom, že Rada MČ se má zasadit o další jednání, která by vedla zpět k zavedení linky 152 o víkendu a večer.

Dle jednacího řádu následovala krátká přestávka, po které jednání Zastupitelstva pokračovalo. A jednalo se podstatně rychleji než ve druhém bodě. Byla přijata zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření MČ za 1. pololetí roku 2012 a návrh rozpočtových opatření MČ. Následovalo 5 bodů, které se týkaly návrhu na prominutí a odpis pohledávky za zemřelými nájemníky. Všechny Zastupitelstvo schválilo. V dalším bodu svého jednání Zastupitelsto schválilo poskytnutí finančních darů (grantů) MČ v sociální oblasti z účelové neinvestiční dotace Hlavního města Prahy. Dále byl odsouhlasen návrh uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí. Několik dotazů z řad zastupitelů si vyžádalo jednání o smlouvě mezi MČ Praha 8 a Policií ČR, kde MČ daruje policii věcný dar v hodnotě 160.000,– Kč. I tento bod byl Zastupitelstvem schválen.

Dalšími projednávanými body se týkaly svěření pozemků v Libni a v Bohnicích z hlavního města Prahy do správy MČ Praha 8. Tyto převody Zastupitelstvo schválilo.

Následovaly úplatné majetkové převody nemovitostí v Karlíně, v Bohnicích, v Libni a v Kobylisích. I přes povětšinou (4 z 5) nesouhlasné stanovisko klubu ČSSD Zastupitelstvo tyto body schválilo.

Závěr jednání patřil schválení návrhu „Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí“ do výzvy hlavního města Prahy v rámci operačního programu Praha – Konkurenceschop­nost.

Posledním bodem jednání byly připomínky občanů zastupitelů. Vzhledem k tomu, že do konce jednání Zastupitelstva žádný občan nevydržel, vystupovali pouze jednotliví zastupitelé.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124