Dvacátéprvní jednání Zastupitelstva MČ Prahy 8 - květen

Květnové zastupitelstvo se konalo dne 14. 5. 2014 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. Na programu jeho jednání bylo 26 bodů. Schůzi bylo přítomno 37 zastupitelů, a zastupitelstvo tak bylo schopno se usnášet. Schůze zastupitelstva probíhala klidně. Radniční koalice totiž našla dostatečný počet zastupitelů KSČM, kteří její návrhy podpořili a její návrhy byly zastupitelstvem schváleny. Počet zastupitelů, kteří návrhy podporovali, byl 25. Radniční koalice dokonce našla o 2 komunisty více než potřebovala. Jakým způsobem bude hospodařit naše městská část v dalších letech, tito komunisté neřeší. Do podzimních voleb totiž tito zastupitelé za KSČM nekandidují.

A o čem zastupitelstvo jednalo? Na začátek jednání byl zařazen návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 8. Rada MČ tak nepřímo přiznala, že dosavadní jednací řád byl jí samou porušován. Proto stačilo najít dostatečný počet zastupitelů, díky kterým by přijala jeho změnu. Našla jich 25.

Rada MČ usoudila, že kamerový systém, který po léta budovala, již žádné peníze nepřinese. Proto navrhla kamerová stanoviště převést do majetku hl. m. Prahy. Ostatní body jednání schůze zastupitelstva se týkaly privatizace bytů v Karlíně. Všechny byly přijaty. Konec schůze zastupitelstva se týkal dotazů, ve kterých byla RMČ dotazována na cenu referenda, které proběhlo v nedávné době. Jelikož na tyto dotazy starosta MČ nebyl ochoten reagovat přímo, slíbil zaslání písemné odpovědi.

Na závěr schůze zastupitelstva byla Radě MČ Praha 8 předána petice proti hazardu, která obsahuje dostatečný počet petentů, aby se jí Rada MČ musela zabývat. Předkladatelka ve svém příspěvku uvedla, že nesouhlasí se zvoleným datem proběhlého referenda, který referendum předem odsoudil k neúspěchu. Z tohoto důvodu požadovala spojení referenda s komunálními volbami na podzim.

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124