Výzva vyvolala velký zájem veřejnosti

Reakce na výzvu k zapojení do diskuse o podobě tří zanedbaných ploch zeleně v Praze 8 předčila očekávání. Během necelého měsíce dorazilo na sekretariáty radní pro životní prostředí Anny Kroutil a předsedy Komise pro životní prostředí Víta Cézy téměř 250 podnětů a připomínek. Všechna tato vyjádření byla prodiskutována, vyhodnocena a nakonec z nich byly vybrány konkrétní návrhy řešení všech tří lokalit.

Plochy k revitalizaci se nachází v blízkosti velké dopravní tepny Zenklovy ulice. Na všech třech lokalitách bude zachována a stabilizována stávající zeleň. Zároveň ve všech třech případech dojde k jejímu dalšímu rozvoji. Dle přání občanů nebudou na žádném z uvedených míst instalovány lavičky. „Forma oslovení občanů přes radniční časopis Osmička a dotazníky adresované do konkrétních domů nacházejících se v blízkosti lokalit se ukázala jako vhodný způsob, jak s občany spolupracovat. Jsem ráda, že se nám v poslední době daří řešit i malé plochy, které byly dlouhé roky zanedbané,“ říká radní pro životní prostředí Anna Kroutil. Předseda komise pro životní prostředí Vít Céza dodává: „Jsem velmi rád, že jsme se vedle přípravy velkých revitalizací, které začnou od příštího roku výrazně vylepšovat životní prostředí v Praze 8, dostali také k revitalizacím malých ploch, které pozitivně přispějí ke zlepšení mikroklimatu na dopravně přetížených místech.“

Konkrétní úpravy budou naplánovány v nadcházejících týdnech. Jejich realizace začne neprodleně v závislosti na přízni počasí. Úpravy se budou týkat výhradně stávajících zelených ploch. Všechny ostatní navazující chodníky a silnice budou opraveny ze strany hl. m. Prahy v rámci chystané velké opravy Zenklovy ulice, která je naplánována na rok 2018.

Konkrétní opatření na jednotlivých veřejných plochách

Plocha na křižovatce ulic Zenklova, Podlipného a Braunerova

V rámci plánované rekonstrukce Zenklovy ulice v roce 2018 je naším záměrem nahrazení stávajících kontejnerů podzemními kontejnery. Vzhledem k možné budoucí zastávce hromadné dopravy v těsném sousedství této plochy neproběhne výsadba dalších stromů, ale zaměříme se na vytvoření vhodného trvalkového záhonu. V místě bude instalován koš na odpadky i na psí exkrementy. V každém případě zde ponecháme stávající strom a nedopustíme vytvoření žádných zpevněných cestiček skrze zelenou plochu ani její úbytek na okrajích v místech, kde nyní parkují automobily.

Plocha na křižovatce ulic Primátorská a Konšelská

V rámci plánované rekonstrukce Zenklovy ulice v roce 2018 budeme po hl. m. Praze požadovat instalaci bezbariérových nájezdů na chodníky a celkové dopravní zklidnění okolí této lokality. Vysadíme zde dva nové stromy, zlepšíme stav stávajícího trávníku a přidáme odpadkový koš. Na přání občanů nebudeme instalovat nové lavičky.

Plocha na křižovatce ulic Zenklova a Prosecká

Zachováme zde stávající strom, přidáme odpadkový koš a necháme odplevelit existující zpevněné plochy vedoucí mezi jednotlivými trávníky. Zároveň zřídíme dva nové květinové záhony. Na přání občanů nebudou přidány lavičky a nedojde ani k žádnému odstranění zelených ploch či jakékoli změně místa například na parkoviště, kterého se občané v dotaznících obávali.

Zdroj: www.mesicnikosmicka.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124