Revitalizace parku Dlážděnka – architektonicko-krajinářská soutěž

Záměrem vedení MČ Prahy 8 je revitalizovat parkovou plochu Dlážděnka tak, aby lépe odpovídala současným potřebám a požadavkům zejména obyvatel nejbližšího okolí. Zároveň by se měla stát zajímavým a vyhledávaným místem klidu a odpočinku i v širším kontextu Prahy 8 – její poloha na exponované terénní hraně ji k tomu přímo předurčuje.

V souvislosti s přípravou soutěže proběhla řada jednání s okolními obyvateli a institucemi, dále sběr dat a informací od obyvatel přilehlých domů a předprojektová analýza. Výstupy z těchto průzkumů jsou vtěleny do soutěžního zadání a dalších podkladů. Park je důležitým bodem na zelené rekreační ose, vedené na hraně a po úbočí vltavských svahů. Obnovení, zprostupnění a také vyznačení této osy v terénu by výrazně přispělo ke zlepšení životního prostředí Prahy 8.

Soutěž by měla především přinést jasný názor na podobu a fungování parku jako veřejného prostoru, určeného pro všechny věkové i sociální skupiny. Návrhy by měl vytvořit atraktivní prostředí pro návštěvníky a zároveň brát ohled na potřeby obyvatel přilehlých domů. Návrhy by také měly podpořit a jasně artikulovat zapojení parku do širšího kontextu území. Cílem soutěže je vybrat projektového partnera, který na základě svého soutěžního návrhu dopracuje projekt, podle kterého bude revitalizace provedena. V rámci této činnosti se předpokládá úzká součinnost jak s objednatelem, tak s veřejností a místními obyvateli. Revitalizace parku je plánována ve 2 etapách, v souvislosti s nutností vyřešit majetkoprávní vztahy, s důrazem na provozuschopnost parku již v první etapě.

Organizovaná prohlídka lokality za účasti zástupce městské části: 19. 12. 2016 v 9.00 hodin. Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími: 15. 02. 2017.

Zdroj: www.praha8.cz

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Facebook MČ Praha 8

Praha.eu

Praha.eu

Měsíčník Osmička

Měsíčník Osmička

ČSSD Praha 8

ČSSD Praha 8

Městská část Praha 8

Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8

roman.petrus@praha8.cz

+420 222 805 124